فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مدیر اجرایی


سید حسین پاریاب دبیرکل انجمن تجارت الکترونیکی ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

  • paryabmoc.goc.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن شاطریان استاد تمام گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


امیر حسین مزینی دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا کاباران‏زاد قدیم دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


منصوره علیقلی دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


عباس معمارنژاد استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


عبداله هندیانی دانشیار مدیریت

مدیریت

  • hendianiepe.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد هادی دارائی استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق

اعضای هیات تحریریه


امیر محمد پرهام فر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

حقوق

اعضای هیات تحریریه


کامبیز هژیر کیانی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

  • kianiepe.ir

اعضای هیات تحریریه


یوسف محمدی مقدم استاد، گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

مدیریت

  • you_mohammadyahoo.com