فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش بر اساس روشی تحلیلی ـ توصیفی و بهره‌گیری از منابع موجود در زمینه قاچاق کالا و آسیبهای آن و چگونگی مبارزه با آن در کشور و نیز بررسی همه جانبه با استفاده  از روش تحلیل SWOT اقدام شده است. نتایج حاکی از آن بود که  مهم ترین نقطه قوتی که ایران در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در جامعه از آن برخوردار است، وجود تعداد کثیری کارد مجرب در این زمینه در کشور می‌باشد که با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 62/0 در جایگاه نخست می‌باشد و عدم کار فرهنگی اساسی در این زمینه با امتیاز وزنی 42/0 در جایگاه نخست ضعف‌ها،  توجه به مسائل  قاچاق کالا به خصوص در امر مردم و استخراج آنها و اندیشیدن تدبیری در این زمینه با امتیاز وزنی 6/0 بالاترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت‌های موجود و نداشتن برنامه ریزی راهبردی، جذاب و رقابتی در برابر اقدامات خصمانه دشمنان در زمینه قاچاق کالا با امتیاز وزنی 52/0 در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. مهم ترین راهبردهای که در این زمینه می‌توان نگاشت عبارتند از: ایجاد برنامه ریزی و ساختاری اساسی جهت بهره‌برداری بهینه از تعدد کادر مجرب در راستای روشنگری و آگاهی رسانی در مباحث قاچاق کالا و آسیب‌های آن، تلاش اساسی محلی و ملی در راستای تبیین مسائل اساسی قاچاق کالا و آسیب‌های آن و ارائه و تدوین آن در جامعه و تدوین یک سند چشم انداز محلی و ملی و بهره گیری از رسانه‌های نوین جهت مبارزه با تیلیغات دشمنان در زمینه قاچاق کالا و انجام اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای جلوگیری از امر قاچاق.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing appropriate strategies to prevent goods smuggling in the country

نویسنده [English]

  • jafar karimi

چکیده [English]

This research is based on a descriptive-analytical method and utilization of available resources in the field of smuggling and its damages and how to combat it in the country as well as a comprehensive study using SWOT analysis. The results indicated that the most important strength of Iran's fight against trafficking in society is the existence of a large number of experienced knifes in the country enjoying a 0.62 weight rating. First is the lack of basic cultural work in the field with a weight rating of 0.42 in the first place of weaknesses, paying attention to issues of trafficking especially in public affairs and extracting them and thinking of a tactic in this field with a weighting of 0.6 highest. It has the weight and, first of all, the opportunities available and the lack of strategic, attractive and competitive planning against the enemy's hostile actions. Trafficking of goods with a score of 52/0 weight in the first place threatened. The most important strategies that can be mapped in this area are: Establishing the basic planning and structure to optimally exploit the multiplicity of qualified personnel in order to clarify and inform on the issues of trafficking in goods and its damages, the basic local and national efforts in explaining the issues. The essentials of trafficking in goods and its harm and its presentation to the community and the development of a local and national perspective document and the use of modern media to counter enemy propaganda in the field of trafficking in goods and to carry out cultural, social and economic measures to prevent it. Trafficking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking
  • Injury
  • Culture
  • Invasion
  • Strategy
  • SWOT
آقازاده، علیرضا (1384)، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، انتشارات آریان، تهران.
ابراهیم زاده، عیسی و عبدالله آقاسی زاده( 1388)، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار، با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول، تابستان.
امیر ارجمند، اردشیر (1381)، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، چاپ اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
حاجی نژاد، علی (1379)، همایش ملی بررسی پدیده قاچاق کالا و راه‌های پیشگیری آن (سومین همایش قاچاق کالا) تهران:دانشگاه تربیت مدرس.
شهدادی، علی و خواجه عسگری (1383)، طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان بندر عباس، معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، هرمزگان.
کریمی، جعفر و محمدرضا محبوب فر (1391)، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه ریزی توریسم، انتشارات ارکان دانش، اصفهان، بهار.
ماندگار, سهراب (۱۳۹۶)، عوامل قاچاق و آثار آن، راههای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با قاچاق، دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا).
ماندگار, سهراب (۱۳۹۶)، عوامل قاچاق و آثار آن، راههای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با قاچاق، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 3 (1).
محمدی, بهزاد و بابک پورقهرمانی (۱۳۹۷)، نقش گمرک در پیشگیری از قاچاق محصولات کشاورزی، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل‌ها، تهران، دانشگاه پیام نور.
مقدسی، علیرضا (1379)،  بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایی جهت هدایت آن به مسیرهای اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1382)، بزهکاری و شرائط اقتصادی، انتشارات قوه قضائیه، تهران.
وطن‌خواه, یاور و محمدعلی جاهد (۱۳۹۶)، پیشگیری وضعی در قاچاق کالا و ارز، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، مرکز همایش‌های بین المللی توسعه داتیس.
هانگر، جی دیوید و توماس ال، ویلن (1381)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، چاپ اول.
Daivid Fried, R. (2004), Strategic Managment, Translated by Ali Parsaeyan and Seyed Mohammad Erabi, 6th Publicashed, Pubished by Center for Cultural Recerch.
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1995). Strategic management and business policy(5th Ed.). Reading, MA: Addison-Wesley.