فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

قاچاقچیان فشارسنج‌های زنده جوامعی هستند که در وضع تنش آلودی قرار دارند. وضع آنها زاییده برخی از پدیده­های اجتماعی امروز است که می­توان مهم­ترین آنها را شهرنشینی شتابان و حاشیه نشینی دانست. در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاشیه نشینی و قاچاق کالا و ارز می‌پردازیم. روش تحقیق، اسنادی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خود ساخته می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مسئولان سازمان‌های دولتی در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان در سال 1389 تشکیل می­دهند. بر اساس فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 330 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب، که برای هر استان 165 نفر تعیین گردیده و پرسشنامه به صورت تصادفی بین آن­ها توزیع شد. داده­ها با بهره­گیری از آمارهای توصیفی و تحلیلی در SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می­دهدکه بین حاشیه نشینی و قاچاق کالا رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of suburb-dwelling on the smuggling of goods and foreign exchange Case Study: Kurdistan, Sistan and Baluchestan Provinces

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shaterian 1
  • Mahmoud Ganjipour 2
  • Amir Ashnoyi 3

1

2

3

چکیده [English]

Smugglers are lively barometers of societies that are in a stressful state. Their status results from some of today's social phenomena of which accelerated urbanization and suburb-dwelling conisdered as the most important ones. In this study we examine the relationship between suburb-dwelling and smuggling of commodities and foreign exchanges. The research method is documentary and survey using self-made questionnaire. The statistical population of this study consists of officials of governmental organizations in Kurdistan province and Sistan and Baluchestan province in 2010. Based on the Cochran sampling formula, 330 persons were selected as sample size, of which 165 persons for each province. The questionnaires were distributed randomly among them. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS. The results show that there is a direct and significant relationship between suburb-dwelling and smuggling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commodity smuggling
  • suburb-dwelling
  • Kurdistan
  • Sistan and Baluchistan
پاپلی یزدی، محمدحسین و حسین رجبی سناجردی (1383)، نظریه شهر و پیرامون، انتشارات سمت.
حسین زاده دلیر، کریم (1370)، حاشیه‌نشینی؛ در جستجوی معنی و مفهوم، دانشگاه تبریز.
ممتاز، فریده (1383)، جامعه‌شناسی شهر، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
زاهد زاهدانی، سید سعید (1380)، حاشیه‌نشینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز.
پیری، عیسی (1384)، امکان‌‎سنجی به کارگیری راهبرد توانمندسازی در سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
خوب آیند، سعید (1384)، تحلیل فضایی علل شکل­گیری حاشیه نشینی در اصفهان، پایان نامه دکترای جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
اوبرای، اس (1370)، مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشاد، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.
هومن، حیدرعلی (1376)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، انتشارات سمت.
ساروخانی، باقر (1376)، دایره المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان.
حافظ نیا، محمدرضا (1375)، روش تحقیق در علوم انسانی، سمت.
پیران، پرویز (1366)، شهرنشینی شتابان و ناهمگون(آلونکنشینی در تهران)، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ٢.
اجلالی، ‌پرویز (1383)، پرخاشگری و خیانت،‌ انتشارات آب.
زاهد زاهدانی،‌ سید سعید (1369)، حاشیه‌نشینی، انتشارات دانشگاه شیراز.
عبدالهی، محمد (1378) موانع قانون‎گرایی در ایران، ‌نشریه فرهنگ عمومی،‌ شماره 20.
فرهنگ آذر،‌ میرجعفر (1386)، صیانت از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سیاسی و اقتصادی،‌ همایش مرز،‌ آذربایجان غربی.
ملایی،‌کامبیز (1386)، مرز و امنیت آن بر جرائم از دیدگاه جامعه‎شناسی انحرافات، همایش مرز،‌ آذربایجان غربی.
هریسی‌نژاد،‌کمال‌الدین (1383)، مسائل و جرائم مالی ـ اقتصادی و سرقت،‌ انتشارات آگاه.
شکوئی، حسین (1354)، حاشیه‌نشینان شهر تبریز، دانشگاه تبریز.
عابدین درکوش، سعید (1364)، درآمدی بر اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
دراکاکیس اسمیت، دیوید (1377)، شهر جهان سومی، ترجمه فیروز جمالی، نشر توسعه، تهران.
مجله جهاد (1366)، تعریف و مفهوم حاشیه‌نشینی و گسترش حاشیه‌نشینی در جهان، نشریه جهاد سازندگی، سال هشتم، شماره 104.
منصوریان، محمدکریم و علیرضا آیت‌الهی (1356)، حاشیه نشینان شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.
شهیدی، محمد حسن و فرشاد گهر (1375)، روش تحقیق و ماخذ شناسی در در علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارها با تاکید بر نقش گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت طرح و برنامه، دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم‌های گمرکی.
ارمغان، سیمین (1388)، اثرات فرهنگی قاچاق کالا بر حاشیه نشینان شهری،‌ ماهنامه اقتصاد پنهان،‌شماره هشتم.
Agnew, R., (1999) A General Strain Theory of Community Differences in Crime Rates, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol, 36, No. 2.
Asian Social Issues program, http://ww.asiasource.org/asip/about.CFM,2001.
Blau, J. R., and P. M. Blau, (1982) the Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime, American Sociological Review, 47,114–129.
Coit, K. (1994(, Self – Help Housing for the Poor, A Cross, Cultural Study, Cities, No 11.
Nahiduzzaman, k. h. (2006) Housing the Urban Poor: Planning, Business and Politics, A Case Study of Duaripara Slum, Dhaka city, Bangladesh, Department of Geography, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).