فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کشف جرائم

چکیده

قاچاق دارو پس از مواد مخدر و نوع قاچاق است، چراکه زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نبوده، بلکه سلامتی و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.در این تحقیتقی, ضمن بررسی شیوه‌های کنترل و مقابله‌ای نیروی انتظامی با قاچاق داروء موثرترین آن‌ها شناسایی می‌شوند. ابتدا مبانی نظری از منابع مختلف جمع‌آوری و برمبنای آن ۵ فرضیه شامل تاثیر شیوه‌های انتظامی، شیوه‌های اطلاعاتی، آموزش عوامل انسانی، شیوه‌های رزمی- تاکتیکی و امکانات مالی و تجهیزاتی نیروی انتظامی در کنترل و مقابله با قاچاق دارو مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحقیق توصیفی (از نوع پیمایشی) بوده و از تعداد ۱۵۰ نفر از افسران و درجه‌داران کادر نیروی انتظامی که در زمینه مبارزه با قاچاق کال" و ارز در فرماندهی انتظامی استان کردستان فعالیت داشتندء استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۳۰ سوال با پاسخ‌های ۵ گزینه‌ای با طیف لیکرت پس از تایید روایی و پایایی طراحی و داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون میانگین یک نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه‌گیری کلی، اولویت‌بندی متغیرهای مستقل نشان‌دهنده آن است که:(شیوه اطلاعاتی) با میانگین رتبه‌ای 3/68 بیشترین تاثیر را در کنترل و مقابله با قاچاق داشته و رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن«شیوه انتظامی، با میانگین رتبه‌ای ۳/۵۸ در رتبه دوم و «امکانات مالی و تجهیزاتی) با میانگین رتبه‌ای ۹ در رتبه سوم و «شیوه رزمی- تاکتیکی» با میانگین رتبه‌ای ۳/۵01 در رتبه چهارم و (آموزش عوامل انسانی» با میانگین رتبه‌ای 3/47 در رتبه پنجم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • hosein khanbegi

کلیدواژه‌ها [English]

  • a