فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار /

2 کارشناس مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

قاچاق کالا و ارز به عنوان آفتی مخرب و پرهزینه گریبانگیر اقتصاد بسیاری از کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران است. برای کنترل این آفت، شناسایی عواملی که می‌توانند بر این مقوله اثرگذار باشند راهکاری معقول به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر ارزش‌های دینی بر کنترل و کاهش قاچاق کالا در مرزهای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق توصیفی، پیمایشی و اسنادی است و واحد تحلیل مردم شهرهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، سرباز و چابهار هستند. بر همین اساس و با استناد به فرمول کوکران، 1200 نفر از مردم این شهرها به روش نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه‌ای محقق ساخته با ضرایب آلفای 91/0 و مطالعات کتابخانه‌ای و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون آماری t استفاده شده است.
در فرضیه‌ اول این پژوهش تأثیر ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق و در فرضیات فرعی آن تأثیر ابعاد پنج‌گانه  ارزش‌های دینی (بعد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی) و کنترل قاچاق در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی تحقیق مشخص شد که همه‌ فرضیات فرعی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته‌اند. یعنی همه ابعاد زیرمجموعه‌ ارزش‌های دینی بر کنترل قاچاق تأثیرگذار هستند. در انتها تلاش شده با استناد به یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاداتی جهت بهبود روند کنترل و کاهش قاچاق کالا با تاکید بر ارزش‌های دینی ارائه شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effective factors of controlling and reducing smuggling in the eastern borders of the country (A case study of the effect of religious values on the reduction of smuggling in the borders of Sistan and Baluchistan province)

نویسندگان [English]

  • h A 1
  • m r 2
  • ahamd kazemi gorji 2

چکیده [English]

Smuggling of goods and currency is a destructive and costly pest affecting the economy of many countries as well as Iran. To control this pest, identifying the factors that can affect this probem seems to be a reasonable solution. The aim of this study is to investigate the effect of religious values on the control and reduction of goods smuggling in the borders of Sistan and Baluchistan province.
Considering the topic, objectives and research questions, the research method of this study is descriptive, survey and documental, and the unit of analysis is the people of Zahedan, Zabul, Khash, Saravan, Sarbaz and Chabahar cities. Referring to Cochran's formula, 1200 people from mentioned cities were selected by random sampling. To collect data in this research, a researcher-made questionnaire with alpha coefficients of 0.91 and library studies were used, and the t-test was employed to test the research hypotheses.
In the first hypothesis of this research, the effect of religious values on the control of smuggling, and in its sub-hypotheses, the effect of the five dimensions of religious values (devotional, belief, moral, economic and social dimensions) and the control of smuggling in the border cities of Sistan and Baluchistan province have been investigated. The results of the research indicate that religious values  affect the control of smuggling. Also, after studying the sub-hypotheses of the research, all of the sub-hypotheses of the research have been confirmed. It means that all aspects of religious values have an influence on the control of smuggling. At the end, based on the findings of this research, suggestions have been made to improve the process of controlling and reducing the smuggling of goods with emphasis on religious values.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • values
  • religious values
  • smuggling of goods and currency