فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جا به جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه، در محدوده غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی-تحلیلی است. ساکنین شهر مرزی “بانه” و کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه قاچاق کالا و برنامه‌ریزی شهری جامعه آماری این تحقیق بوده‌اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. در این پژوهش از نرم‌افزارARC GIS  جهت ترسیم نقشه‌ها و از نرم‌افزار SPSS و Exeel جهت توصیف اطلاعات آماری و پرسشنامه استفاده‌شده است. در تحلیل آماری با روش مقایسه میانگین‌ها در محدوده مورد مطالعه از آزمون فریدمن و آزمون T-test استفاده گردیده است. برای تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا از نرم افزار میک مک استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در شکل‌گیری وضعیت کنونی توسعه شهری بانه، قاچاق کالا  مؤثر بوده واثرات  نسبتا مثبتی بر توسعه کالبدی – فیزیکی شهر بانه داشته است. از منظر شهروندان قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را بر ابعاد اقتصادی  و کالبدی – محیطی با میانگین رتبه 3.27 درصد و 2.36درصد داشته است و بر ابعاد سیاسی – نهادی و اجتماعی – فرهنگی به ترتیب با میانگین 2.20 و 2.17  شهر بانه اثرگذاری متوسطی داشته است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی منطقه، دخالت دولت در عرضه و تقاضا و تعرفه بندی برکالا، سودآوری بالای قاچاق کالا و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی و بالا بودن قیمت آن در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، بیشترین تاثیر را بر کالای قاچاق در شهر بانه داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of smuggling in the development of the border town of Baneh

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • . . 2
  • taher parizadi 1

1 ..

2 .

چکیده [English]

Customs smuggling involves the movement of goods along the customs border in a covert manner in order to evade customs control. The issue of smuggling in our country is very significant due to the special geographical conditions for the entry and exit of goods and the lack of stable conditions in neighboring countries. The purpose of this study is to investigate the effects of the role of smuggling in the development of the border town of Baneh, in the western part of Kurdistan province and bordering Iraq. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. Residents of the border town of Baneh and experts and officials in the field of smuggling and urban planning were the statistical population of this study. The data collection method was performed using library studies, field observations, interviews and questionnaire distribution. In this research, ARC GIS software has been used to draw maps and SPSS and Exeel software have been used to describe statistical information and questionnaires. In statistical analysis, Friedman test and T-test were used by comparing the means in the study area. Mick Mac software has been used to determine the most important factors affecting the smuggling of goods. The results showed that in shaping the current situation of urban development in Baneh, smuggling has been effective and has had relatively positive effects on the physical development of Baneh. . From the citizenspoint of view, smuggling of goods had the greatest impact on economic and physical-environmental dimensions with an average rank of 3.27% and 2.36% and had a moderate impact on political-institutional and social-cultural dimensions with an average of 2.20 and 2.17 in Baneh, respectively. In addition to the geographical location of the region, government intervention in the supply and demand and tariffs of Berkala, high profitability of smuggling and low quality of domestic products and its high price compared to similar foreign products, have the greatest impact on smuggled goods in Baneh.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity smuggling
  • development
  • border city
  • Baneh city