فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

معاملات غیرقانونی بین‌المللی در نتیجه ارزش‌گذاری بالای نرخ ارز، وضع مالیات‌های تجاری و محدودیت‌های کمّی گسترده بر معاملات تجاری صورت می‌گیرند. هنگامی که این نوع معاملات در مقیاس وسیع باشند، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها خواهند داشت. معاملات غیرقانونی از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می‌برند. همچنین منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف سالانه به دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از آن می‌شوند. ضمن آنکه قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی کالا در کشور می‌گذارد.
در این مطالعه با استفاده از مطالعات داخلی و بین‌المللی، جایگاه قاچاق کالا در اقتصاد بین‌الملل تبیین شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی گمرکات کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی شده است. با استفاده از روش DEA، می‌توان گمرکات کارا و ناکارا را مشخص و گمرکات ناکارا را رتبه‌بندی و برای آنها از بین شرکت‌های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص نمود. در این پژوهش از الگوهای CCR و BCC با ماهیت خروجی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش حاکی از آن است که در ایران پدیده قاچاق کالا بیشتر به دلیل ضعف در ساختارهای مدیریتی کشور، باز نبودن اقتصاد و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه قیمت و کیفیت کالا در دو سوی مرزها صورت می‌گیرد تا ساختارهای اقتصاد کلان کشور.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficiency of the country’s customs in the fight against smuggling of goods using data envelopment analysis method

نویسندگان [English]

  • Alireza Shakibaei 1
  • samaneh khatami 2

1 kerman u

2 kerman

چکیده [English]

Illegal international transactions result from high exchange rates, the imposition of trade taxes, and extensive quantitative restrictions on trade. When these types of transactions are large-scale, they will have many disruptive effects on the economic variables of countries. Illegal transactions, on the one hand, reduce the government’s customs and tax revenues and, on the other hand, eliminate the possibility of controlling the standards of production of goods. They also lead to exorbitant annual costs for the government to combat and prevent smuggling. At the same time, smuggling of goods and currency has adverse effects on legal producers and importers of goods in the country. In this study, using domestic and international studies, the position of goods smuggling in the international economy is explained and then using the data envelopment analysis method, the efficiency of the country’s customs in combating smuggling of goods is evaluated. Using the DEA method, efficient and inefficient customs can be identified and inefficient customs can be ranked and for them among efficient companies, a reference (model) can be determined to reach the efficiency limit. In this research, CCR and BCC patterns with the nature of output have been used. The results of using this method indicate that in Iran, the phenomenon of smuggling of goods occurs more due to weakness in the country’s management structures, lack of open economy and as a result, significant differences in price and quality of goods on both sides of the border than macroeconomic structures.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Customs
  • Data Envelopment Analysis
  • CCR Model
  • BCC Model
  • Output-Based Approach