فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

2 استادیار جامعةالمصطفی العالمیه

چکیده

مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم‌جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه‌ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می‌کنند در این بررسی، انتظار می‌رود که تاثیر پدیده کوله‌بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله‌بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است.
سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله‌بری در قوانین و مقررات می‌تواند به حل معضل کوله‌بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده‌ایم.
این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می‌کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله‌بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد.
روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم‌سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین‌وسیله مورد تایید قرار گرفته است.
در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش‌های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS)[1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد.
نتیجه آن‌که با توجه به آزمون‌های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله‌بری قاچاقچیان سوء‌استفاده‌های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله‌بری نمی تواند باشد. 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of piggyback transportation (kulbari) phenomenon on the spread of smuggling in the country (Case study: Baneh border strip in Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • parviz mansoorpour 1
  • gholamreza mahdavi 2

1 .

2 .

چکیده [English]

Due to geopolitical conditions and proximity to several countries, the western regions of the country have been targeted by the phenomenon of smuggled goods and currency. In the meantime, illegal and sometimes legal piggyback carriers (kulbars) provide smuggled goods for various reasons, including distance from the center, economic poverty, and mountainous and difficult regional conditions. The aim of the study is to measure the impact of the piggyback transportation phenomenon on the spread of the smuggling of goods in the country and in the city of Baneh as a case study. The general goal is to identify the factors that create and spread smuggling of goods in the form of piggyback transportation as a systemic problem in the western borders of the country.
This research is descriptive and applied in terms of purpose and follows survey research in terms of method. The statistical population of this research is kulbars from Kurdistan province of Iran. In this study, Cochran’s formula was used to obtain the sample size. Therefore, the number of samples in this study was determined to be 150 people who were randomly selected and a questionnaire was distributed among them.
 The method of data collection in the first step is documentary and in the second step is a survey that is done in the field through a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed according to the opinions of 5 experts with minor changes. In the reliability test of the mentioned questionnaire, Cronbach’s alpha was used by two halving methods. Cronbach’s alpha for the questionnaire was 0.872 and was thus confirmed.
In this research, factor analysis, which is one of the multivariate statistical methods and in fact as a theoretical test model, was used, followed by structural equation modeling as well as structural equation modeling based on the least squares (PLS) method. Finally, the normality test of predictor variables in the model through Amos software was used to test the data
Conclusion: In Hypothesis 1: piggyback transportation at the rate of 0.915 has a direct and significant effect on the hurting of domestic industries.
In Hypothesis 2: piggyback transportation at the rate of 0.989 has a direct and significant effect on the insecurity of the western borders of the country.
In Hypothesis 3: piggyback transportation at the rate of 0.628 has a direct and significant effect on changes in the price of smuggled goods.
Finally, in Hypothesis 4: piggyback transportation at the rate of 0.657 has a direct and significant effect on domestic production.
Based on the above, solutions were presented in the fields of 1- economic 2- cultural, social and scientific, 3- political, supervisory and disciplinary, and the executive proposals of the researcher have also been determined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Commodity smuggling
  • piggyback transportation (kulbari)
  • Domestic industries
  • Price changes
  • Structural equations