فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

< p>روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می­شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می­رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می­دهند. هر چند دولت در زمینه­ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می­دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می­توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده­های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده­ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان­ داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of perceived risks on customers' attitudes to buying counterfeit goods in the Iranian market

نویسنده [English]

  • mohmmadali mennatyan

چکیده [English]

The volume of smuggled goods in Iran is increasing day by day, but this issue seems more acute when a high percentage of these goods are counterfeit goods. Although the government spends a lot of money and measures to control the smuggling of goods and prevent the supply of counterfeit goods, these measures alone are not effective and the role of the people in not consuming smuggled and counterfeit goods is undeniable; Therefore, by identifying the factors affecting customers' attitudes toward buying counterfeit goods, the consumption and purchase of counterfeit goods can be reduced in society and, consequently, the amount of smuggling of goods can be reduced by reducing customer demand. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of social risk, performance risk and legal risk on customers' attitudes toward purchasing counterfeit goods. Study data were selected from a sample of 202 students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Data collection tool was a structured questionnaire whose reliability was confirmed using Cronbach's alpha criterion (α = 0.80). Data were analyzed by structural equation analysis using AMOS software. The results of data analysis showed. The fit of the proposed model is appropriate. Social risk and performance risk have a positive and significant effect on customers 'attitudes toward buying counterfeit goods, but no significant effect was found between legal risk and customers' attitudes to buying counterfeit goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counterfeit goods
  • structural equation model
  • customer attitude
  • perceived risk
  • demand side
  1. سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازی، الهه،(1391)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
  2. هومن، حیدرعلی (1388). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم.