فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تحول، دانشگاه آزاد واحد بناب

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

< p dir="RTL">توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی‌کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک‌سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه‌های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می‌سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی‌های مناسب جهت توسعۀ بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت‌های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه‌های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی‌دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه‌ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه‌ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن‌های عوامل استراتژیک، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های استراتژی‌های جایگزین را تحت‌تاثیر قرارمی‌دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن‌ها ضعف‌ها بودند که این نتایج نشان دهندۀ آسیب‌پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی‌ها، استراتژی‌های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.
< p dir="RTL"> 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • mohammad shekhapor 1
  • gholamreza rahimi 2
  • asadollah khadivi
  • zanyar sheykhepor 3

1

2 bonab

3