فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می‎تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.
 هدف: به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه­ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است.
روش: این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می­باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص‌ها و مولفه‎های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامۀ خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است.
نتیجه: عامل «زمینه­ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of smuggling on social health in post-corona Using the Keynesian five-dimensional model

نویسنده [English]

  • behzad daneshfar

a

چکیده [English]

The phenomenon of Quido 19 (Corona) virus has affected the whole world and endangered social health. Meanwhile, smuggling of goods in any form and type can increase the amount of these damages. The subject of this article is the relationship between commodity trafficking and social health in post-corona using the Keynesian five-dimensional model.
Objective: To summarize the relationship between structural, behavioral and contextual factors of smuggling and its impact on social health based on the five dimensions of the Keynesian model in the post-corona.
 Method: This research is descriptive-exploratory in terms of purpose and survey in terms of method, which has been extracted using Delphi technique and with the expert opinion of 27 experts, indicators and components of the research. Based on this, the self-made questionnaire was adjusted, which was approved by five professors in terms of validity, and its reliability was calculated through Cronbach's formula and the coefficient was 0.87. Data were extracted from the researcher-made self-administered questionnaire through SPSS software and analyzed using regression coefficient.
Conclusion: The factor "grounds of smuggling" with a final coefficient of 0.795 and the "structural" factor with a coefficient of 0.794 have the greatest impact on social health, especially in the dimensions of "social acceptance" and "social prosperity", respectively, with a coefficient of The final will be 0.834 and 0.806. Therefore, in order to ensure social health in post-corona, it is necessary to be more sensitive to these factors and do careful planning.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity trafficking
  • Corona virus
  • Keynesian model
  • social acceptance
  • social health
  • post-corona