فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی لامرد

چکیده

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله‌ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده‌ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن‌های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن‌های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
 یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن‌ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن‌های فارس و هرمزگان تأثیر مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles on Reducing Commodity Smuggling

نویسنده [English]

  • Abdoljavad khalili

Lamerd Islamic Azad University Management Department

چکیده [English]

Due to the naming of the year as the leap of production, the issue of smuggling of goods in the country is a serious challenge so that the prevalence of smuggling and its adverse effects as a deterrent to development disrupts the implementation of economic, social and Government culture, ultimately causes economic record and the loss of social security, so the purpose of this study was the effect of new trade principles on reducing smuggling of goods in the customs offices of Fars and Hormozgan provinces. This research is descriptive and survey and applied in terms of purpose. In this study, using two questionnaires of modern business principles from Hajipour et al. (2015) and a researcher-made questionnaire on smuggling of goods, information was collected from experts and managers of customs offices in Fars and Hormozgan provinces in full (35 people). . Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.89 and 0.82, respectively, and the validity of the questionnaires was confirmed by experts. Kolmogorov-Smirnov tests were used to check the normality of the data and multiple regression tests were used to test the assumptions. Findings showed that both scales of modern principles of trade and smuggling of goods had a normal distribution and according to the obtained value, the correlation between them was significant. The results also show that there is a positive and significant effect between the new principles of trade and its dimensions and the reduction of smuggling of goods in the customs offices of Fars and Hormozgan provinces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: New business principles
  • smuggling
  • customs
  • Fars and Hormozgan provinces