فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 a

2 .

چکیده

طبق تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب سال 1392، قاچاق کالایعنی؛ حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشند که در این صورت قاچاق داخلی و خواه نقطه ای در داخل و نقطه دیگر در خارجه باشد که به آن قاچاق خارجی می‌گویند. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه بسیار قابل توجه است.قاچاق کالا با توجه به تاثیرات منفی که بر اقتصاد ملی دارد، همیشه مورد توجه کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی،اجتماعی و سیاسی بوده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهر مرزی اینچه برون (گنبد کاووس) استان گلستان که در مرز شرقی استان گلستان و هم مرز با کشور ترکمنستان است، می‌پردازد که از نظر هدف توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس روش پیمایشی و کاربردی است و اطلاعات مربوط به پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های میانگین، انحراف معیار،همبستگی پیرسون و آزمون تک نمونه‎ای مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل‌جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عوامل اجرایی ـ مدیریتی در گسترش و گرایش قاچاق کالا در شهر تاثیر گذار بوده و به ترتیب از نظر شهروندان عوامل اقتصادی دارای بالاترین و عوامل فرهنگی، اجتماعی دارای کمترین تاثیر بر گسترش قاچاق کالا هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the economic effects of smuggling on border cities Case study of Incheh Borun city - Gonbad Kavous - Golestan province

نویسندگان [English]

  • hasan tavosi 1
  • mansour kordshoran 2

چکیده [English]

According to the definition of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling, approved in 1392; Transport And the transfer of goods from one point to another, whether the two points are within the country In this case, it is domestic smuggling, whether it is a point inside and another point abroad This is called foreign smuggling. The issue of smuggling in our country due to special circumstances Geographical entry and exit of goods and the lack of stable conditions in neighboring countries It is very significant. Due to its negative effects on the national economy, smuggling of goods It has always been considered by experts in various economic, social and political fields استـت. The present study examines the economic effects of smuggling on the border town of Incheh Borun Kavous Dome (Golestan Province, which is on the eastern border of Golestan Province and borders the country) Turkmenistan, which is descriptive-analytical in terms of purpose and based on method It is a survey and application and information related to the research through a researcher questionnaire The fabric is collected. Research hypotheses using mean tests, Standard deviation, Pearson correlation and one-sample test were investigated. The results showed that geographical, economic, cultural, social and other factors Executive-managerial in the expansion and trend of smuggling of goods in the city and respectively 12. Master of Political Science, majoring in European Regional Studies, Researcher and Researcher Research of Golestan Nineveh Corps, Gorgan-Responsible 13. Master of Chemical Engineering, Researcher and Research Deputy of Nineveh Corps Golestan, Gorgan Correspondence Officer (Investigating the economic effects of trafficking ... 130 According to the citizens, economic factors have the highest and cultural and social factors They have the least impact on the spread of smuggling.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity trafficking
  • Urban economy
  • Incheon
  • Border migration Introduction Commodity smuggling is a phenomenon that