فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی‌کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا و ارز و جنبه سازمان یافتگی و فراملی آن، تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است. این امر سبب شد تا کشورهای جهان در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی بر مبنای رویکرد جهانی شدن جرم، سیاست جنایی تقنینی مناسب اتخاذ نماید و مقنن ایران نیز جرم انگاری این جرم را در سیاست تقنینی خود لحاظ نمود. در پژوهش حاضر به بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج عقلی از قوانین و مقررات مدون انجام گرفت.
یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی تقنینی متعددی طی سالهای 1312 تا 1392 توسط مقنن ایران صورت گرفته که هر کدام به نوعی به جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) با توجه به جهانی شدن جرم قاچاق کالا و ارز، اقدامات بیشتری را نسبت به قوانین سابق جرم انگاری نموده و کیفر محور است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدیِ مقرر در این قانون را می‌توان شاهدی بر این رویکرد مقنن تلقّی کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developments in Iran's legislative criminal policy against smuggling of goods and currency With the approach of crime globalization

نویسندگان [English]

 • Mohsen Gholami Razini 1
 • ghodrat oolah khosroshahi 2
 • hasan حخخقذشبقشده 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Naraq Branch

2 .

چکیده [English]

Background and Aim: Smuggling of goods and currency on the one hand threatens the economy and national security. Because, the perpetrators do not provide services to society and have no share in the production and creation of legal employment. On the other hand, the globalization of smuggling of goods and currency and its organized and transnational aspect is a serious threat to the international community. This caused the countries of the world to adopt an appropriate legislative criminal policy in dealing with this economic anomaly based on the approach of crime globalization, and the Iranian legislature also included the criminalization of this crime in its legislative policy. In the present study, the developments of Iran's legislative criminal policy in the field of criminalization of smuggling of goods and currency have been investigated.
Research Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of writing style. The required information was collected through library study and reference to academic and electronic resources. Data analysis was performed in a qualitative manner and based on rational reasoning and inference of codified rules and regulations.
Findings and Results: Numerous legislative criminal policies have been carried out by the Iranian legislature from 1312 to 1392, each of which has criminalized the smuggling of goods and currency. Anti-Trafficking in Goods and Foreign Exchange Law (2013) Due to the globalization of the crime of smuggling of goods and foreign exchange, it has criminalized more measures than the previous laws and is penal. The impossibility of suspending and reducing the fine stipulated in this law can be considered as a proof of this legislative approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legislative criminal policy
 • organized crime
 • transnational crime
 • smuggling of goods and currency
 • globalization of crime
 1. آقابابایی، حسین (1384)، گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوم، شماره 5، تابستان.
 2.  امیرحاجلو، فضل اله (1392)، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی، قابل دسترسی در تاریخ (12/12/1393): 
 1. http://www.iraniansaed.org/modules/manager/dlfiles_article
 2. Abdinsky ,howard ,organized crime ,(published by burnham inc pub), 4th edition, Chicago ,1994,6.
 3. N. Forbord and D. Gaon, Igor, For Sale: Women and Children, 2005, Trafford publishing, p.34
 1. بوریکان، ژان (1387)، تحولات اخیر سیاست جنایی فرانسه، ترجمه ناصر علی منصوریان، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره25، صص216-193.
 2. دانشمند، فاطمه (1394)، آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نفت، دانشکده علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
 3. رحمانی فرد، محسن، 1397، تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز در پرتو سیاست‌های کلی نظام ج.ا.ایران، دانشگاه عدالت، رساله جهت اخذ مدرک دکتری در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، بهمن.
 4. زاکری، احمد (1394) ، نقد و آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب1392)، دانشگاه قم، پردیش دانشگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، تابستان.
 5. ساکی، محمدرضا (1393)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، چاپ سوم، نشر چنگل.
 6. شمس ناتری (1380)، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد حقوق جزای بین الملل، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، زمستان، ص21.
 7. شیخ‌الاسلامی، عباس (1397)، سیاست جنایی ج.ا.ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،
 8. صفائی آتشگاه، حامد (1393)، بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر پایه یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه، دانشگاه کاشان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی.
 9. طیاری، سحر (1389)، تأثیرات پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماهنامه استاندارد، شماره222.
 10. عباس زاده دیباور، محمدعلی؛ انصاری، عباسقلی و امینی، محمد،( 1398)، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین‌المللی، سال دهم، شماره 38، بهار، صص 408-383.
 11. عسگری، اعظم (1394)، سازوکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، گروه حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی،
 12. غلامی رزینی، (1397)، دانستنی‌های حقوق قضایی در کنترل و مدیریت مرزهای ج.ا.ایران، تهران، انتشارات مرزبانان، چاپ اول.
 13. غلامی رزینی، محسن (1397)، بررسی شیوه‌های مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال هشتم، شماره34، تابستان، صص73-48.
 14. فرزام، محمد (1395)، پاسخ‌های کیفری قانونگذار ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون جدید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
 15. فیروزجائی، مختار (1384)، قاچاق کالا و ارز، تهران، چاپ اول، نشر قانون.
 16. کرمی پور سیار ، عباس(1393) پیشگیری از جرم در موافقتنامه های امنیتی چ.ا.ایران انتشارت مجد
 17. کلانتری، کیومرث (1394) مجموعه قوانین و مقررات همکاریهای بین المللی ایران و کشورهای جهان در زمینه کیفری، انتشارات مجد  
 18. کهدناروئی، قدرت الله (1395)، سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نفت، دانشکده علوم انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.
 19. کوشا، جعفر و دهقانی، محمدرضا (1396)، سیاست جنایی جرایم اقتصادی، دو فصلنامه دانش حقوق و مالیه، سال اول، شماره دوم، زمستان.
 20. لازرژ، کریستین (1393)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، تابستان.
 21. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396)، جهانی شدن قاچاق کالای سلامت محور، جهانی شدن سیاست جنایی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور، انتشارات فرهنگ پارس، شیراز، چاپ اول.
 22. نقدی، ابراهیم و گلی، رضا (1392)، محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، تهران، چاپ اول، مسیر دانشگاه.
 23. ولیدی، محمدصالح (1393)، حقوق کیفری اقتصادی، جلد1، تهران، نشر میزان.