فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

امروزه، تجارت خارجی یکی از عوامل مهم و مؤثر در توسعه اقتصادی بوده و به نوعی موتور محرکه اقتصاد کشورها محسوب می­شود. یکی از ابعاد مهم تجارت خارجی، واردات کالا است که در کشورها نیز سهم بالایی در سبد تجاری و نیز نقش مهمی در تحقق درآمدهای مالیاتی، رونق تولید و صنعت و کسب و کار دارد. از طرفی یکی از آسیب­های جدی این حوزه، واردات غیررسمی یا ورود کالای قاچاق به کشور است که سهم بالایی نیز نسبت به کل واردات قانونی دارد. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تسهیل واردات رسمی کالا بر پیشگیری از ورود کالای قاچاق (واردات غیررسمی) مبتنی بر مؤلفه­های شاخص تجارت فرامرزی (میزان هزینه، تعداد اسناد و زمان واردات کالا) مدل بانک جهانی بوده است. این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ارشد ذی ربط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و برخی دستگاه‎های موثر وعضو آن نظیر اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت،گمرک جمهوری اسلامی ایران،وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. این نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی گزینش شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن با استفاده از روش دلفی، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، تأیید شد. داده‌های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، تجزیه و تحلیل شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS، استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌و تحلیل چهار فرضیه این پژوهش، حاکی از آن است که تأثیر تسهیل واردات رسمی و مؤلفه­های آن (زمان، هزینه و اسناد) تأثیر مثبت و معناداری بر پیشگیری از ورود کالای قاچاق به کشور دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of facilitating official imports preventing the import of smuggled goods based on the World Bank model

نویسندگان [English]

  • ebrahim zarei 1
  • nikzad manteghi 2

1

2