فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه دفاع ملی

3 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

4 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در طی چند دهه اخیر رویکرد توسعه شهر مبتنی بر دانش مورد توجه جدی قرار گرفته و موضوع تحقیقات زیادی بوده است. الگوی توسعه‌ای آتی، آینده اقتصادی شهرها و مناطق شهری را منوط به ظرفیت جذب، ایجاد، حفظ و پرورش خلاقیت، دانش و نوآوری شهرها می‌داند. براین اساس شهرهای دانش بعنوان ماشین‌های رشد دانش و فرهنگ هستند، که یک ترکیب غنی و پویا از تئوری و عمل را در داخل مرزهای خود شکل می‌دهند و توسط کارکنان دانشی و بوسیله تولید دانش قوی اداره می‌شوند. این کارگران دانشی چگونه می‎توانند در ارتقاء و توسعه دانشی شهر نقش داشته باشند، نیازمند مطالعه رفتار و شناخت ویژگی‌های رفتاری آنهاست که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که با هدف تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های کلیدی رفتار دانشی شهروندان و نقش یادگیری رفتار دانشی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تهیه شده است، یک تحقیق کاربردی است که به دو روش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، نظر خبرگان، در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گرداوری و پس از جرح و تعدیل و تعیین اعتبار محتوا و پایایی با استفاده از تکنیک اعتبار سازه و رویکرد تحلیل عاملی، نتیجه در قالب پرسشنامه نهایی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت.
در بخش کمی، جامعه آماری شامل اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی استان کردستان بود. از میان آن تعداد، 384 نفر نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش‎های تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‎های تحقیق تعداد 8 مؤلفه و 30 شاخص کلیدی رفتار دانشی مشخص گردید. یافته‎های تحقیق نشان داد پیشینه تاریخی، یادگیری مستمر، شرایط اقتصادی و اجتماعی، تعامل داخلی، سلامت و بهداشت فردی، مشارکت، تعهدات محیطی و کارآفرینی به عنوان اولویت مؤلفه‌های کلیدی می‎بایست درنظر گرفته شوند. همچنین آگاهی از کمیت و کیفت تبادل کالا و خدمات شهر، آگاهی از شاخص‎های سلامت اجتماعی، شناخت مهارت‌های زندگی، مشارکت در فعالیت‎های اقتصادی شهر و آگاهی از رفتارهای مشکل آفرین و فسادآور در جامعه، آشنایی با سودمندی‌های بازیافت، آگاهی از شاخص‎های محیط زندگی سالم، آگاهی از شکل‎های مختلف انرژی، داشتن آگاهی اجتماعی و روحیه مشارکت و آگاهی از شاخص‌های سلامت عاطفی و شغلی به عنوان اولویت شاخص‎های کلیدی رفتار دانشی شهروندان تبیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of citizenship knowledge behavior in the prevention of smuggling of goods and currency (Case study: Key components and indicators of knowledge behavior of citizens of Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • alireza barazi 1
  • Ali moayedi 2
  • abdollah hendiani 3
  • farid mesbahi 4