فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت بازرگانی تهران ایران

چکیده

قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که از یک طرف به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و از سوی دیگر به نظم اجتماعی خرد و کلان، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط می‌شود که زیان‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می‌نماید. از این منظر، بررسی ارتباط رفاه اجتماعی و قاچاق، برای فهم و استخراج الگوی کنترل این پدیده ضروری است. در نتیجه «طراحی الگوی بومی کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی» به‌عنوان هدف پژوهش برای اولین بار مطرح شد. پژوهش حاضر اکتشافی بوده و از طریق مصاحبه نیم‌ساخت‌یافته با 12نفر از خبرگان و بهره‌گیری از نظریه‌ داده‌بنیاد انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب آن ارائه شد. همچنین ضمن بهره‌گیری از روش دلفی، روایی محتوایی (78/0CVR=)، پایایی بازآزمون (80%) و پایایی دو کدگذار (83%) در حد مطلوب ارزیابی شد. از نتایج پژوهش، طراحی مدل مفهومی علل، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای کنترل قاچاق از منظر رفاه اجتماعی (114مقوله فرعی و 22مقوله اصلی)، مستندسازی بخشی از دانش سازمانی و استخراج سؤالات پژوهشی بود که امید است با تحقیق درباره‌ی آن‌ها بتوان به تدوین الگوی جامع کنترل قاچاق کالا و ارز دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Native Pattern Process to Control the Smuggling of Goods and Currency from the perspective of social welfare

نویسندگان [English]

  • hamed riyahi 1
  • naser azad 2

1

2

چکیده [English]

Smuggling of goods has multiple dimensions, which is related to the hidden economy and the underground economy on one hand, and is related to the micro and macro social order and to the cultures and attitudes and on the other hand. Although some studies have been conducted on the relationship between some social welfare and smuggling variables in other countries, the design of a model and indigenous model to explain the relationship between related categories and smuggling control of this group of goods in the country is an issue that requires further research and providing more efficient model.
As a result, “Designing an indigenous Pattern Process to Control the Smuggling of Goods and Currency from the perspective of social welfare" was proposed for the first time in the country as the main goal of the present study. The study was exploratory and was conducted through a semi-structured interview with 12 experts in this field and done using the database theory, finally a conceptual model and an appropriation theory were presented.
Among the main results of the research are documenting a part of the organizational knowledge of preventing and combating smuggling of goods and currency while identifying the components, causes and roots, contextual conditions, intervening factors and enumerating long-term and medium-term and short-term strategies to control smuggling of goods and currency from the perspective of social welfare variables and the extraction of research questions that
among way for determining of smuggling control and providing answers to them can be a solvation in elimination of the knots of the smuggling control process. It is hoped that by pursuing these research issues, we will be able to achieve a comprehensive model for controlling the smuggling of goods and currency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity and Currency Smuggling
  • Social Welfare
  • Governance
  • Crime Prevention
  • Database Theory