فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای محیط زیست

2 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در این نوشتار تحقیقی پدیده قاچاق کالا و ارز از منظر عامل تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تقاضا بیشترین توجه و رویکرد به مصرف کالاهاست . رویکرد اصلی ما بر مبنای روان‌شناسی اجتماعی شکل گرفته است و بر این مبنا سه مؤلفه اصلی یعنی همانندسازی، تقلید و الگوسازی در زمینه مصرف کالاهای قاچاق مد نظر قرار گرفته است. در واقع سوال اصلی این نوشتار آن است که در حوزه روان‌شناسی اجتماعی تقاضای کالاهای قاچاق با چه مؤلفه‌هایی تبیین می‌شود و سه عنصر همانندسازی، تقلید و الگوسازی در مصرف کالاهای قاچاق چه جایگاهی دارد ؟
روش تحقیق ازمنظر هدف، کاربردی، به لحاظ زمان، مقطعی و از نظر شیوة گردآوری اطّلاعات، توصیفی ـ پیمایشی است؛ مصاحبة ساختاریافته با افراد مؤثّر در انجام تحقیق، به کارگیری فن ّدلفی و همچنین استفاده از پرسشنامة استاندارد ازجمله روش‌های گردآوری اطّلاعات در این پژوهش بوده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و مدل‌سازی بر مبنای داده‌های پرسشنامه استفاده شد .روایی و پایایی از طریق نرم‌افزارهای  PLS وspss  محاسبه شده است.
نتیجه:: در میان عوامل بیرونی سه عامل گرایش‌های شخصی، قبیله‌ای و گروه اجتماعی بالاترین سطح را داشته و در عوامل درونی نیز خودشکوفایی و برانگیختگی بالاترین ضریب را داشته‌اند. با عنایت به آن‌چه درباره تقلید و انواع آن آمده است تقلید مبتنی بر ویژگی با ضریب 0.82 در صدر این عامل قرار گرفته و نیز در الگوهای خرید، متغیر شبکه‌های آنلاین با ضریب رگرسیونی 0.86 بالا‌ترین سطح را داشته است. سطح مصرف کالاها در مؤلفه‌های مصرف‌گرایی نیز با 0.81 ضریب رگرسیونی، درصدر قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consumption Management Model and its Role In the prevention of contraband

نویسندگان [English]

  • ahmad kolahmalhamedani 1
  • abdollah hendiani 2

1

2

چکیده [English]

In this research paper the phenomenon of commodity and currency trafficking is examined from the perspective of demand factor. In the area of ​​demand, the most attention and approach to the consumption of goods. Our main approach is based on social psychology, and on this basis three main components, namely simulation, imitation and modeling, are considered in the context of the consumption of smuggled goods. In fact, the main question of this paper is, what are the components of the demand for trafficking in social psychology, and what are the three elements of consumption, modeling, imitation and modeling in trafficking?
The research method is descriptive-survey in terms of purpose, in terms of time, cross-sectional and in terms of data collection; structured interviewing with the persons involved in the research, application of technology and also the use of standard questionnaire including methods of data collection. have been. Structural equations and modeling based on questionnaire data were used for data analysis. Validity and reliability were calculated through PLS and spss software. 
Outcome: Among the external factors, the three factors had the highest level of personal, tribal and social tendencies, and the internal factors had the highest coefficient of self-actualization and arousal. Based on what has been said about imitation and its variants, feature-based imitation topped this factor with a factor of 0.82 and also had the highest level in the online patterns with regression coefficient of 0.86. The level of consumption of goods in the components of consumerism was also regressed with 0.81 regression coefficient.          
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling goods
  • replication
  • imitation
  • consumption pattern
  • product desirability