فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی و مسئول کلینیک روان شناختی و درمانگری گفتگو

چکیده

به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ داده شود که از بین مجموعه مدل‌های مشارکت، چه مدل بومی خاصی را می‌توان طراحی کرد تا بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند مبارزه موثرتری با مشارکت بازیگران اصلی این عرصه داشته باشد؟ بدین منظور مجموعه‌ای از مدل‌ها مطالعه و سپس بر اساس آن مدلی مؤثر که در واقع مدلی بومی است طراحی شد. به کمک پرسشنامه استاندارد شده توسط محقق، پایایی و اعتبار لازم در مدل مذکور سنجیده و ضریب 89/0 را کسب نمود. سنجش متغیرها بر مبنای متغیر وابسته قاچاق کالا و ارز به انجام رسید. جامعه آماری این مطالعه بالغ بر 350 نفر از متخصصان دستگاه‌های مرتبط و نیز متخصصان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 62 نفر به دست آمد.
نتیجه آن‌که این مدل می‌تواند هم تبدیل به مدلی هوشمند شود و هم آن‌که با تغییر مدیریت‌ها در ستاد، اولاً موضوع مشارکت روشن باشد، ثانیاً فرآیندها و رویه‌های موجود تغییری نکند مگر آن‌که شرایط پیچیده‌تری رخ نماید که باعث بازبینی و ترمیم این مدل شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Native Model of Prevention of Smuggling of Goods Based on the Pattern of Participatory Levels

نویسنده [English]

  • maryam rahsepar

چکیده [English]

Generally ecery action requires involvement of its actors culturally, socially, politically and economically. The same applies for the fighting against smuggling of goods and currencies. This article seeks to answer the question of what specific indigenous models can be designed from a set of models of participation so that the Iranian Task Force to Combat the Smuggling of Commodities and Currency can more effectively combat the participation of key actors in this field. For this purpose, a series of models were studied and then an effective model was developed, which is a native model. Using standardized questionnaire by the researcher, the reliability and validity of the model were measured and the coefficient of 0.89 was obtained. The variables were measured based on the dependent variable of smuggling of goods and currencies. The statistical population of this study consisted of 350 experts of related agencies as well as specialists of the Iranian Task Force to Combat the Smuggling of Commodities and Currency in which 62 individuals were selected using Cochran formula.
The result is that this model can be both a smart model and that by changing the managements in the mentioned Task Force, firstly the participation will be clear, secondly, the existing processes and procedures will not change unless more complex conditions occur that requires revise and reform of the model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • People's Participation
  • Participation Levels Model
  • Power Process
  • Native Model
  • Influence