فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان
بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان

حبیب اله فصیحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 47-71

چکیده
  در این مقاله پس از تعریف مناطق آزاد و و تشریح تاریخچه تاسیس این مناطق در اپران و انواع و نسل‌های مختلف مناطق آزاد تشریح شده و اهداف مختلف از ایجاد آنها بیان گردیده است. سپس به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ...  بیشتر