فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

پیامدهای فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهرستان مرزی بانه ـ کردستان
پیامدهای فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهرستان مرزی بانه ـ کردستان

رضا خیرالدین؛ مهدی رازپور

دوره 4، شماره 19 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-124

چکیده
  با تحولات اخیر ایران، سازمان فضایی و در راستای آن پراکندگی جمعیتی کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌ابه نحوی که از نظر آمایش فضایی، رابطه میان انسان، فعالیت و سرزمین مدام در حال تغییر بوده است. نتیجة این ...  بیشتر