فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ عبداله هندیانی؛ فرید مصباحی

دوره 4، شماره 19 ، اسفند 1398، ، صفحه 47-81

چکیده
  در طی چند دهه اخیر رویکرد توسعه شهر مبتنی بر دانش مورد توجه جدی قرار گرفته و موضوع تحقیقات زیادی بوده است. الگوی توسعه‌ای آتی، آینده اقتصادی شهرها و مناطق شهری را منوط به ظرفیت جذب، ایجاد، حفظ و پرورش ...  بیشتر