فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس الگوی سطوح مشارکتی
مدل بومی پیشگیری از قاچاق کالا بر اساس الگوی سطوح مشارکتی

مریم رهسپار

دوره 4، شماره 17 ، آذر 1398، ، صفحه 7-38

چکیده
  به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ ...  بیشتر