اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد کلاه مال همدانی

جغرافیای محیط زیست مدیر مسئول

hemepe.ir
0000-0003-2840-0949

سردبیر

عبداله هندیانی

مدیریت دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

hendianiepe.ir

مدیر اجرایی

سید حسین پاریاب

مدیریت فناوری اطلاعات دبیرکل انجمن تجارت الکترونیکی ایران

paryabmoc.goc.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدجعفر حبیب زاده

حقوق استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

محسن شاطریان

جغرافیا استاد تمام گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

shateriankashanu.ac.ir

امیر حسین مزینی

اقتصاد دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

mozayanimodares.ac.ir

محمدرضا کاباران‏زاد قدیم

مدیریت دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

moh.kabaranzadiauctb.ac.ir

منصوره علیقلی

علوم اقتصادی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

m.aligholiyahoo.com

عباس معمارنژاد

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

memarnejadsrbiau.ac.ir

عبداله هندیانی

مدیریت دانشیار مدیریت

hendianiepe.ir

علی اکبر رضائی

مدیریت استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات

aa-rezaeisrbiau.ac.ir

محمد هادی دارایی

حقوق استادیار دانشگاه علوم قضایی

dr.daraeiyahoo.com
09122195539
0000-0001-6273-6820

احمد کلاه مال همدانی

جغرافیا محیط زیست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

hemepe.ir
0000-0003-2840-0949

امیر محمد پرهام فر

حقوق دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

parhamfarepe.ir
0000-0003-4006-2911

کامبیز هژیر کیانی

اقتصاد استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

kianiepe.ir

یوسف محمدی مقدم

مدیریت دانشیار، گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

you_mohammadyahoo.com