دوره و شماره: دوره 5، شماره 20 - شماره پیاپی 34، بهار 1399، صفحه 1-174 
4. رتبه‌بندی عوامل مؤثر برافزایش پول‌شویی در نظام بانکی ایران

صفحه 93-126

پریسا شرفی مطلق؛ مرتضی درخشان؛ جلیل رهبری راد