دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 15، زمستان 1395، صفحه 1-164 
5. قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT

صفحه 99-119

سید جمال نورجمالی سیدان؛ محبوب بابایی؛ زهره آزاد فلاح؛ الهام افتخاری