دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 23، پاییز 1397، صفحه 1-184 
2. قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز

صفحه 27-54

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری


4. بازکاوی مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران

صفحه 79-101

مرتضی طیبی جبلی؛ داریوش کیوانی هفشجانی