دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 18، پاییز 1396، صفحه 1-165 
4. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول

صفحه 99-121

مسعود همایونی فر؛ سحر رستگار مقدم حلاج؛ سید سعید ملک الساداتی؛ مهدی قائمی اصل