دوره و شماره: دوره 4، شماره 19 - شماره پیاپی 33، زمستان 1398، صفحه 1-198 
2. بررسی نقش رفتار دانشی شهروندی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

صفحه 47-81

علیرضا برازی؛ علی مویدی خرم آبادی؛ عبداله هندیانی؛ فرید مصباحی