نویسنده = جزمی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر قاچاق کالا بر رشداقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰ - ۱۳۵۳

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-45

مینا جزمی؛ مسعود نیکوقدم