نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد فلاح، زهره قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 99-119]

ا

 • افتخاری، الهام قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 99-119]

ب

 • بابایی، محبوب قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 99-119]

ح

 • حسین خانبگی، مجید شناسایی شیوه های کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-45]

ز

 • زارع، محمد نگاهی به برخی تجارب بین المللی در زمینه نوسازی گمرکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-98]
 • زراء نژاد، منصور برآورد قاچاق در بخش حمل و نقل دریایی ایران بر اساس روش MIMIC [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-154]

س

ش

 • شاکری، عباس بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]

ف

 • فصیحی، حبیب اله بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-71]

ق

 • قاسمی، حمید بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]

م

 • منصوری، سید امین برآورد قاچاق در بخش حمل و نقل دریایی ایران بر اساس روش MIMIC [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 121-154]

ن

 • نورجمالی سیدان، سید جمال قاچاق کالا چالشی فراروی توسعه مناطق مرزی، راهبردها و استراتژی ها (مورد بازرگان - ماکو) با مدل SWOT [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 99-119]