مدل سازی اقتصاد مقاومتی در بستر نوآوری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگو ها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده است و نیز جنبه های فرهنگی و عدم پذیرش الگوهای کشور های توسعه یافته باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهر ه گیری نموده و یا در صورتی که از پیشرفت های خارجی استقبال نموده اند فرهنگ و باورهای خود را در این تقابل باخته اند که این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان داده و مسئله این تحقیق که مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی با منویات مقام معظم رهبری موجب مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود چیست؛ بررسی می شود.
در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به بیان الگویی با مبانی نظری اقتصاد دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم.
مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد

کلیدواژه‌ها


بهشتى، احمد (1354). اقتصاد درمکتب توحید. انتشارات قدس. قم.

توفیقی جعفر، فراستخواه مقصود، لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی پاییز 1381.

چلبی، مسعود، معمار، ثریا، بررسی عرضی ـ ملی عوامل کلان موثر بر توسعه علمی ـ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، پاییز و زمستان  1384.

حیدری، حسن، نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکرد نظری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 33، زمستان1386.

داوری اردکانی، رضا،  توسعه علمی یا تکثیر و ازدیاد تعداد مقالات؟ تمهید مقدمه‌ای برای تدوین سیاست علم و طراحی «نقشه جامع علم» کشور، نامه فرهنگستان؛ پاییز 1386.

رمضانی، رضا، مشکلات کنونی دانشگاه‌ها و نظام توسعه علمی کشور، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی 1381.

سعیدی، علی‌اصغر، شاخص‌های اقتصاد دانش محور، آذر 1389.

مطیعی، محسن، از ایده تا عرضه، انتشارات مهر کتیبه- 1391.

مطیعی، محسن، بررسی سریزهایFDI بر نوآوری در کشورهای منتخب، نشریه علمی و پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی، شماره بهار1390.

 

The development of education national report of malaysia by ministry of education 31 july 2004.

The 'Window Effects' on Education and Development in South China Wing On LEE, G.A. POSTIGLIONE The University of Hong Kong        CUHK Education Journal Vol. 21 No.2 & Vol. 22 No.l pp. 111-121.

Demand for information and communication technology-based services and regional economic development_Eduardo Anselmo de Castro1, Chris Jensen-Butler2.

Aghon, P. and  Howitt, P.( 1998) Endogenous growth theory, Cambridge, MA, MIT press.

Dasupta, P. and  Stiglitz, J.E. (1980) Industrial structure and nature of innovative activity, Economic Journal 90,266-293.