اثرات قاچاق محصولات کشاورزی بر تولید بخش‌های مختلف در اقتصاد ایران (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکتری بازرگانی،گرایش کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

چکیده

قاچاق کالا، دارای اثرات مختلفی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی می‌باشد. از آثار اقتصادی این پدیده می­توان به کاهش مصرف کالاهای داخلی، کاهش تولید، کاهش ارزش افزوده و کاهش اشتغال اشاره کرد. بر این اساس این مطالعه به بررسى اثرات مصرف کالاهاى قاچاق بر کاهش تولید بخش­های مختلف اقتصاد ایران و همچنین اقتصاد استان سیستان وبلوچستان با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده می‌پردازد. برای این منظور فرض می­شود تنها در بخش /کشاورزی و محصولات کشاورزی/ صورت می‌گیرد. نتایج تخمین مدل نشان داده است که در اثر ورود محصولات کشاورزی قاچاق به کشور، مقدار تولید کل کشور به اندازه 28/70482 میلیارد ریال کاهش می‌یابد. مقدار کاهش تولید در استان سیستان و بلوچستان در اثر ورود قاچاق محصولات کشاورزی 2582 میلیارد ریال می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

برانسون، ویلیام (1387)، تئورى و سیاست‌هاى اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکرى، چاپ دهم، انتشارات نى.

سلطانی‌نژاد، موسى (1390)، پیامدهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى مصرف کالاهاى خارجى و قاچاق، همایش اقتصاد سالم.

قربانى، نعیمه (1390)، مصرف کالاهاى وارداتى یا قاچاق و تبعات آن بر سرمایه‌گذارى، همایش اقتصاد سالم.

قره باغیان، مرتضى (1370)، اقتصاد رشد و توسعه، چاپ اول. انتشارات نى.

کهنه‌پوشی، سیدهادی، عنابستانی، علی­اکبر (1391) بررسی رابطة بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا (مطالعه موردی بخش خاو و میرآباد- مریوان(، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال چهارم، شماره پانزدهم، صفحات 1-20.

مرکز آمار ایران، حساب‌های منطقه­ای 1379-1391.

مرکز آمار ایران، حساب­های ملی، 1379-1391.

نوری (1385)، گسترش قاچاق در بستر نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجله الهیات و حقوق، شماره 9 و 10، صفحات 149-174.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input – output analysis: Foundations andextensions. (2nd Ed.). New York: Cambridge University Press