شیوه های مدیریت انتظامی مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی «مطالعه موردی شهرستان سقز»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی

کلیدواژه‌ها