تاثیر بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق کالا و کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستائی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها