مطالعه تطبیقی جرم قاچاق دارو در کشورهای انگلستان، آمریکا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق دانشگاه پیام نور تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

کلیدواژه‌ها