بررسی اثر قاچاق کالا بر رشداقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۰ - ۱۳۵۳

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد


عنوان مقاله [English]

exploring the impact of smuggling goods on iran s economic growth (1974-2011)

نویسندگان [English]

  • mina jazmi 1
  • masoud nikoghadam 2