بررسی ظرفیت های فقه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)