تحلیل عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران