فرهنگ سازی مبارزه با قاچاق با رویکرد سیاستگذاری عمومی و بهره گیری از مبانی دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها