بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالاهای ساخت داخل، توسط مصرف‌کنندگان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری ازکشورها به جای حمایت مالی از تولیدات و اشتغال داخلی به دنبال تحریک و تشویق مصرف کننندگان داخلی به خرید کالاهای ساخت داخل با استفاده از شعار«کالای داخلی بخرید» بوده و هستند. برای توجیه این پدیده برخی از محققان به توسعه و آزمون مدل‏های مفهومی تحت عنوان «مدل‏های همیاری» پرداخته‎اند که در آن‎ها علت تشویق مصرف کنندگان به خرید کالاهای داخلی توجیه می‎شود. هدف این مطالعه بررسی و تعیین عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالای ایرانی توسط مصرف کنندگان ایرانی می‌باشد. به این منظور با استفاده از اطلاعات آماری که به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده به تخمین و تحلیل یک الگوی ساختاری شامل هفت متغیری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تصمیم مصرف کنندگان مبنی بر خرید کالای ایرانی تاثیر می گذارند پرداخته می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که متغیرهای حس تشابه، احساس سرنوشت مشترک و هزینه‎های خرید کالای داخلی تاثیر معنی داری بر خرید کالای ایرانی در میان نمونه مورد بررسی داشته اما اثر متغیرهای، گرایش نژادی، میهن دوستی و نگرانی در مورد جامعه تاثیر معنی داری بر خرید کالای ایرانی نداشته‎اند.
 

کلیدواژه‌ها