طراحی الگوی بومی فرایند کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت بازرگانی تهران ایران

چکیده

قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که از یک طرف به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و از سوی دیگر به نظم اجتماعی خرد و کلان، فرهنگ‌ها و نگرش‌ها مربوط می‌شود که زیان‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می‌نماید. از این منظر، بررسی ارتباط رفاه اجتماعی و قاچاق، برای فهم و استخراج الگوی کنترل این پدیده ضروری است. در نتیجه «طراحی الگوی بومی کنترل قاچاق کالا و ارز از منظر رفاه اجتماعی» به‌عنوان هدف پژوهش برای اولین بار مطرح شد. پژوهش حاضر اکتشافی بوده و از طریق مصاحبه نیم‌ساخت‌یافته با 12نفر از خبرگان و بهره‌گیری از نظریه‌ داده‌بنیاد انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب آن ارائه شد. همچنین ضمن بهره‌گیری از روش دلفی، روایی محتوایی (78/0CVR=)، پایایی بازآزمون (80%) و پایایی دو کدگذار (83%) در حد مطلوب ارزیابی شد. از نتایج پژوهش، طراحی مدل مفهومی علل، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای کنترل قاچاق از منظر رفاه اجتماعی (114مقوله فرعی و 22مقوله اصلی)، مستندسازی بخشی از دانش سازمانی و استخراج سؤالات پژوهشی بود که امید است با تحقیق درباره‌ی آن‌ها بتوان به تدوین الگوی جامع کنترل قاچاق کالا و ارز دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها