شماره جاری: دوره 4، شماره 17 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398، صفحه 1-167 
5. مدیریت مصرف و نقش آن در پیشگیری از کالاهای قاچاق

صفحه 137-167

احمد کلاه مال همدانی؛ عبداله هندیانی