فعالیت مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

تبیین دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1. تبیین دلالت قاعده نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مهدی فرهنگ دلیر

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1397، ، صفحه 83-117

چکیده
  دربارۀ وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادلۀ شرعی متعددی وجود دارد که از جمله: قاعدۀ حرمت تقویت کفار، قاعدۀ لاضرر و ... از مهمترین آن ادله قاعدۀ نفی سبیل است که این نوشتار با بررسی کیفیت و چگونگی دلالت قاعدۀ ...  بیشتر